spadki - podział majątku.pl

Aktualności prawne

zdjęcie

Jak orzekł Sąd Najwyższy, testament może zostać odwołany również przez zniszczenie wypisu aktu notarialnego.


Przepis art. 946 k.c. przewiduje różne sposoby odwołania testamentu. Można tego dokonać w sposób sporządzenia nowego testamentu, w którym spadkodawca zamieszcza oświadczenie o odwołaniu poprzedniego dokumentu lub dokumentów.  Bądź przez sporządzenie nowego testamentu, który jednak nie zawiera oświadczenia o odwołaniu poprzedniego, natomiast zawiera informacje sprzeczne z poprzednim (art. 947 k.c.).

 

Zniszczenie musi wskazywać na wolę odwołania testamentu.


Dorozumiane odwołanie testamentu może nastąpić również w sposób działający z zamiarem odwołania. Mamy na myśli określone działania w stosunku do dokumentu zawierającego rozrządzenia spadkowe, polegające na zniszczeniu testamentu lub pozbawieniu go cech, od których zależy jego ważność, albo dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania. Zniszczenie testamentu może nastąpić przez jego podarcie i spalenie. Powyższe czynności, które mogą zostać podjęte przez samego spadkodawcę lub przez osobę działającą na jego polecenie, muszą jednak zawsze wskazywać w sposób jednoznaczny na wolę odwołania testamentu.

 

Zniszczenie dokumentu zawierającego testament.


Treść art. 946 k.c. wskazuje, że odwołanie dokumentu jakim jest testament przez podjęcie czynności przeciwko niemu jest możliwe. Wyłącza to jednak możliwość podjęcia takich działań w stosunku do testamentów szczególnych, których treść nie została stwierdzona dokumentem.

 

Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału


Powyższy sposób odwołania testamentu dotyczy przede wszystkim testamentu własnoręcznego. W praktyce zrodziło się natomiast pytanie, jak ocenić sytuację, gdy przedmiotem określonego w art. 946 k.c. działania spadkodawcy, który nie dysponuje oryginałem aktu notarialnego zawierającego jego testament, jest jego wypis. W tej kwestii należy zauważyć, że zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 164) wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego ma moc oryginału. Można zatem przyjąć, że odwołanie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego może nastąpić przez świadome zniszczenie przez spadkodawcę wypisu aktu notarialnego zawierającego testament. Za takim poglądem przemawia brak w treści art. 946 k.c. ograniczeń wskazanego w nim sposobu odwołania testamentu do określnych jedynie form testamentu. Przedstawiona wykładnia realizuje przy tym kluczową na gruncie prawa spadkowego zasadę swobody testowania obejmującą także odwołanie testamentu, nakazującą taką wykładnię przepisów, która w maksymalnym stopniu pozwoli spełnić wolę spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.).

 

Nie trzeba zniszczyć wszystkich wypisów


Przedmiotem, do którego odnosi się oświadczenie o odwołaniu testamentu, jest czynność prawna zawierająca rozrządzenie spadkowe, a nie dokument, w którym jest ono zapisane. Oświadczenie to uzewnętrznia się jedynie przez skierowanie działań spadkodawcy, o których jest mowa w art. 946 k.c., do dokumentu zawierającego testament. Do wyrażenia woli odwołania testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego przez podjęcie działań opisanych w art. 946 k.c. nie jest więc konieczne skierowanie ich w stosunku do wszystkich wypisów tego aktu, z których każdy ma moc oryginału dokumentu. Wystarczy ich podjęcie w stosunku do co najmniej jednego wypisu.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 sierpnia 2015 r. (sygn. akt V CSK 635/14).

zdjęcie
Czy wiesz, że właściwy urząd skarbowy do zgłoszenia podatkowego oraz zapłaty podatku od spadku ustlala się odmiennie w przypadku spadków krajowych i odmiennie w przypadku spadków z zagranicy? Nie? Przyjdź do nas, pomozemy Ci znaleźć właściwy urząd.
zdjęcie
18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zasady odpowiedzialności za długi spadkowe na korzystniejsze i bezpieczniejsze dla spadkobierców. Zgodnie z nowymi przepisami, spadkobierca co do zasady odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości majątku, który odziedziczył. Jest to tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
zdjęcie
Przed nowelizacją, która weszła w życie 18 października 2015 r., skład spadku i jego wartość ustalał komornik sądowy z pomocą rzeczoznawcy, co oznaczało wysokie koszty. Nowelizacja umożliwia spadkobiercy przyjmującemu spadek z dobrodziejstwem inwentarza możliwość złożenia w sądzie lub u notariusza „prywatnego” wykazu inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Jeśli wierzyciele nie zgodzą się z „prywatnym” wykazem, spis sporządzi na ich wniosek komornik.

"Skutecznie pomagamy spadkobiercom
Mamy dla Ciebie korzystne rozwiązania"

zdjęcie


Skontaktuj się z naminasz mecenas przygotuje dla Ciebie specjalną ofertę.


Wiemy, że sprawy spadkowe są czasami trudne i skomplikowane, ale z nami załatwisz wszelkie formalności i szybko osiagniesz zamierzony cel.

Otrzymasz od nas profesjonalne wsparcie na drodze do uzyskania określonego prawa majątkowego (w postaci nieruchomości lub w formie kwoty pieniężnej czy wierzytelności pieniężnej) i zabezpieczysz interesy swoje i swoich najbliższych.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, prowadzimy wszelkie konieczne negocjacje ze spadkodawcami, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, mających na celu ustalenie realnych przesłanek uzyskania prawa przez spadkobiercę, ustalenia wartości tego prawa i ostatecznie uzyskanie korzystnego dla klienta podziału spadku.

Pomagamy klientom działając w ich najlepszym interesie. W naszych działaniach skupiamy się na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb klientów, rozwiązywaniu ich problemów i maksymalizowaniu odnoszonych przez nich korzyści. Na każdym etapie postępowania stawiamy na dobry kontakt i otwartość relacji - udzielamy informacji, doradzamy, wspieramy.

Oferujemy między innymi:

• udzielanie porad prawnych • prowadzenie spraw sądowych • rozwiązywanie sporów • przygotowanie pism i wniosków • kompleksową obsługa spraw spadkowych i innych z nimi związanych

Nie czekaj, umów się na poradę prawną: